low gloss (finish) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

low gloss (finish) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm low gloss (finish) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của low gloss (finish).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • low gloss (finish)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự đánh bóng mờ