low data rate (ldr) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

low data rate (ldr) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm low data rate (ldr) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của low data rate (ldr).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • low data rate (ldr)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tốc độ dữ liệu thấp