line hunting (lh) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

line hunting (lh) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm line hunting (lh) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của line hunting (lh).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • line hunting (lh)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    săn tìm đường dây