line count program nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

line count program nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm line count program giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của line count program.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • line count program

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chương trình đếm dòng