line concentration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

line concentration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm line concentration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của line concentration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • line concentration

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự tập trung đường truyền