leap day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leap day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leap day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leap day.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • leap day

    * kỹ thuật

    ngày nhuận

Từ điển Anh Anh - Wordnet