leap-day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leap-day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leap-day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leap-day.

Từ điển Anh Việt

  • leap-day

    /'li:pdei/

    * danh từ

    ngày nhuận