leapfrog test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leapfrog test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leapfrog test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leapfrog test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • leapfrog test

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thử nhảy cóc