leap-frogging nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leap-frogging nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leap-frogging giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leap-frogging.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • leap-frogging

    * kinh tế

    quá trình nhảy ếch