leap-frog position nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leap-frog position nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leap-frog position giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leap-frog position.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • leap-frog position

    * kỹ thuật

    y học:

    tư thế nhảy cừu