leap-frog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leap-frog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leap-frog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leap-frog.

Từ điển Anh Việt

  • leap-frog

    /'li:pfrɔg/

    * danh từ

    trò chơi nhảy cừu