leaping weir nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leaping weir nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leaping weir giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leaping weir.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • leaping weir

    * kỹ thuật

    vật lý:

    thanh chống tràn