hazard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hazard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hazard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hazard.

Từ điển Anh Việt

 • hazard

  /'hæzəd/

  * danh từ

  sự may rủi

  a life full of hazards: một cuộc đời đầy may rủi

  mối nguy

  at all hazards: bất kể mọi nguy cơ, bất kể mọi khó khăn

  trò chơi súc sắc cổ

  (thể dục,thể thao) vật vướng, vật chướng ngại (trên bâi đánh gôn)

  (Ai-len) bến xe ngựa

  * ngoại động từ

  phó thác cho may rủi; liều, mạo hiểm

  to hazard one's life: liều mình

  đánh bạo (làm một cái gì, nêu ra ý kiến gì)

  to hazard a remark: đánh bạo đưa ra một nhận xét

 • hazard

  mạo hiểm; nguy hiểm; (lý thuyết trò chơi) trò chơi đen đỏ, sự may rủi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • hazard

  * kinh tế

  nguy hiểm

  * kỹ thuật

  chướng ngại vật

  hiểm họa / rủi ro

  nguy cơ

  nguy hiểm

  mối nguy

  mối nguy cơ

  mối nguy hiểm

  sự cố

  sự rủi ro

  tai họa

  hóa học & vật liệu:

  hiểm họa

  sự nguy hiểm

  toán & tin:

  mạo hiểm

  cơ khí & công trình:

  sự may rủi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hazard

  a source of danger; a possibility of incurring loss or misfortune

  drinking alcohol is a health hazard

  Synonyms: jeopardy, peril, risk, endangerment

  an obstacle on a golf course

  Similar:

  luck: an unknown and unpredictable phenomenon that causes an event to result one way rather than another

  bad luck caused his downfall

  we ran into each other by pure chance

  Synonyms: fortune, chance

  guess: put forward, of a guess, in spite of possible refutation

  I am guessing that the price of real estate will rise again

  I cannot pretend to say that you are wrong

  Synonyms: venture, pretend

  venture: put at risk

  I will stake my good reputation for this

  Synonyms: adventure, stake, jeopardize

  gamble: take a risk in the hope of a favorable outcome

  When you buy these stocks you are gambling

  Synonyms: chance, risk, take chances, adventure, run a risk, take a chance