hag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hag.

Từ điển Anh Việt

 • hag

  /hæg/

  * danh từ

  mụ phù thuỷ

  mụ già xấu như quỷ

  (động vật học) cá mút đá myxin ((cũng) hagfish)

  * danh từ

  chỗ lấy (ở cánh đồng dương xỉ)

  chỗ đất cứng ở cánh đồng lầy

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • hag

  * kỹ thuật

  vết khắc

  vết rạch

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hag

  an ugly evil-looking old woman

  Synonyms: beldam, beldame, witch, crone

  Similar:

  hagfish: eellike cyclostome having a tongue with horny teeth in a round mouth surrounded by eight tentacles; feeds on dead or trapped fishes by boring into their bodies

  Synonyms: slime eels