hag-ridden nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hag-ridden nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hag-ridden giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hag-ridden.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hag-ridden

    tormented or harassed by nightmares or unreasonable fears

    hagridden...by visions of an imminent heaven or hell upon earth"- C.S.Lewis

    Synonyms: hagridden, tormented

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).