grow up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grow up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grow up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grow up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grow up

    * kỹ thuật

    lớn lên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • grow up

    become an adult