gate sprue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gate sprue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gate sprue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gate sprue.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gate sprue

    * kỹ thuật

    đậu rót đứng