gate arry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gate arry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gate arry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gate arry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gate arry

    * kỹ thuật

    mảng cửa