gate gear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gate gear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gate gear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gate gear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gate gear

    * kỹ thuật

    vật lý:

    cấu điều khiển cửa âu