gate hook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gate hook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gate hook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gate hook.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gate hook

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    móc cửa