gate road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gate road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gate road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gate road.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gate road

    * kỹ thuật

    cổng vào

    đường lò than

    lò dọc trung gian