finance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

finance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm finance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của finance.

Từ điển Anh Việt

 • finance

  /fai'næns/

  * danh từ

  tài chính, sở quản lý tài chính

  the Finance Department: bộ tài chính

  (số nhiều) tài chính, tiền của

  * ngoại động từ

  cấp tiền cho, bỏ vốn cho, tìm vốn cho

  * nội động từ

  làm công tác tài chính, hoạt động trong ngành tài chính

 • Finance

  (Econ) Tài chính

  + Theo nghĩa hẹp, nó có nghĩa là VỐN dưới dạng tiền, tức là dưới dạng số tiền cho vay hoặc đi vay nhằm mục đích tạo vốn thông qua các thi trường hay thể chế tài chính. Theo cách nói thông thường thì cụm thuật ngữ này dùng để chỉ số tiền từ bất kỳ một nguồn nào được sử dụng cho bất kỳ một khoản chi tiêu nào.

 • finance

  (toán kinh tế) tài chính

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • finance

  * kinh tế

  bỏ vốn cho

  cấp tiền cho

  công tác tài chính

  hoạt động trong ngành tài chính

  kinh phí

  làm công tác tài chính

  sở tài chính

  tài chính

  tài lực

  tài trợ

  tài vụ

  tiền

  tiền bạc

  tiền vốn

  * kỹ thuật

  cấp kinh phí

  cấp tiền

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • finance

  the commercial activity of providing funds and capital

  the branch of economics that studies the management of money and other assets

  the management of money and credit and banking and investments

  obtain or provide money for

  Can we finance the addition to our home?

  sell or provide on credit