finance committee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

finance committee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm finance committee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của finance committee.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • finance committee

    * kinh tế

    ủy ban tài chính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • finance committee

    a committee appointed to consider financial issues