finance house association nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

finance house association nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm finance house association giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của finance house association.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • finance house association

    * kinh tế

    Hiệp hội Các công ty Tài chính