finance lease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

finance lease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm finance lease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của finance lease.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • finance lease

    * kinh tế

    cho thuê cấp vốn

    cho thuê vốn

    sự cho thuê tài chính