finance development corporation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

finance development corporation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm finance development corporation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của finance development corporation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • finance development corporation

    * kinh tế

    quỹ phát triển kinh tế