finance houses association nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

finance houses association nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm finance houses association giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của finance houses association.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • finance houses association

    * kinh tế

    hiệp hội công ty tài chính