finance applications software nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

finance applications software nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm finance applications software giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của finance applications software.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • finance applications software

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phần mềm ứng dụng tài chính