finance leasing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

finance leasing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm finance leasing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của finance leasing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • finance leasing

    * kinh tế

    cho thuê tài chính