finances nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

finances nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm finances giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của finances.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • finances

  Similar:

  funds: assets in the form of money

  Synonyms: monetary resource, cash in hand, pecuniary resource

  finance: the commercial activity of providing funds and capital

  finance: the branch of economics that studies the management of money and other assets

  finance: the management of money and credit and banking and investments

  finance: obtain or provide money for

  Can we finance the addition to our home?

  finance: sell or provide on credit

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).