field water use nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

field water use nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm field water use giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của field water use.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • field water use

    * kỹ thuật

    nhu cầu nước tưới mặt ruộng