field coil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

field coil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm field coil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của field coil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • field coil

  * kỹ thuật

  cuộn kích thích

  điện:

  cuộn dây tạo trường

  cuộn kích từ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • field coil

  the electric coil around a field magnet that produces the magneto motive force to set up the flux in an electric machine

  Synonyms: field winding