field-bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

field-bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm field-bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của field-bed.

Từ điển Anh Việt

  • field-bed

    * danh từ

    giường dã chiến