field rod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

field rod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm field rod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của field rod.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • field rod

  * kỹ thuật

  mia

  mỉa trắc địa

  mốc ngắm

  sào tiêu

  cơ khí & công trình:

  cọc trắc địa

  tiêu trắc địa