fen land nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fen land nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fen land giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fen land.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fen land

    * kỹ thuật

    đất đầm lầy

    đất lầy