fence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fence.

Từ điển Anh Việt

 • fence

  /fens/

  * danh từ

  hàng rào

  a green fence: hàng rào cây xanh

  a wire fence: hàng rào dây thép

  thuật đánh kiếm; (nghĩa bóng) tài tranh luận

  master of fence: kiện tướng đánh kiếm; (nghĩa bóng) người tranh luận giỏi

  lá chắn

  nơi oa trữ của ăn cắp; người oa trữ của ăn cắp

  (từ cổ,nghĩa cổ) bức tường thành

  to come down on right side of fence

  vào hùa với người thắng cuộc

  to sit on the fence

  trung lập, chẳng đứng về bên nào

  * nội động từ

  nhảy rào, vượt rào (ngựa)

  đánh kiếm, đấu kiếm

  lảng tránh, đánh trống lảng

  to fence with a questions: lảng tránh một câu hỏi

  buôn bán của ăn cắp

  * ngoại động từ

  ((thường) + in, about, round, up) rào lại

  đắp luỹ (cho kiên cố)

  ((thường) + from, against) che chở, bảo vệ

  ((thường) + off, out) đánh lui, đẩy lui, đẩy xa, ngăn chặn, tránh được, gạt được

  to fence off the consequences of a foolish act: ngăn chặn được những hậu quả của một hành động điên rồ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fence

  * kỹ thuật

  bãi rào

  bờ rào

  hàng rào

  lá chắn

  lan can

  ngăn bằng rào

  rào chắn

  tường chắn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fence

  a barrier that serves to enclose an area

  Synonyms: fencing

  a dealer in stolen property

  enclose with a fence

  we fenced in our yard

  Synonyms: fence in

  receive stolen goods

  fight with fencing swords

  Similar:

  wall: surround with a wall in order to fortify

  Synonyms: palisade, fence in, surround

  argue: have an argument about something

  Synonyms: contend, debate