argue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argue.

Từ điển Anh Việt

 • argue

  /'ɑ:gju:/

  * ngoại động từ

  chứng tỏ, chỉ rõ

  it argues him [to be] an honest man: điều đó chứng tỏ anh ta là một người lương thiện

  it argues honesty in him: điều đó chứng tỏ anh ta lương thiện

  tranh cãi, tranh luận

  to argue a matter: tranh luận một vấn đề

  cãi lẽ, lấy lý lẽ để bảo vệ; tìm lý lẽ để chứng minh

  to argue that something is possible: lấy lý lẽ để bảo vệ ý kiến rằng một việc gì đó có thể làm được (có thể xảy ra được)

  to argue something away: lấy lý lẽ để bác bỏ cái gì

  thuyết phục

  to argue something out of his opinion: thuyết phục ai bỏ ý kiến

  to argue someone into believing something: thuyết phục ai tin ở cái gì

  rút ra kết luận

  what do you argue from it?: anh rút ra được từ điều đó kết luận gì?

  * nội động từ

  dùng lý lẽ (để biện hộ, để chống lại...)

  to argue for something: dùng lý lẽ để biện hộ cho cái gì

  cãi lý, cãi lẽ

  to be always arguing: hay cãi lý, cãi lẽ

  to argue with somebody: cãi lý với ai

 • argue

  thảo luận, bàn luận, lý luận; phán đoán

  a. from the sample dựa vào mẫu để phán đoán

  a. in a cirele rơi vào vòng luẩn quẩn

  a. in favour of ... lý luận nghiêng về ...

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • argue

  * kỹ thuật

  lý luận

  toán & tin:

  bàn bạc

  bàn luận

  phán đoán

  thảo luận

  xây dựng:

  biện luận

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • argue

  present reasons and arguments

  Synonyms: reason

  have an argument about something

  Synonyms: contend, debate, fence

  give evidence of

  The evidence argues for your claim

  The results indicate the need for more work

  Synonyms: indicate