arguer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arguer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arguer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arguer.

Từ điển Anh Việt

  • arguer

    xem argue

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arguer

    Similar:

    debater: someone who engages in debate