established nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

established nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm established giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của established.

Từ điển Anh Việt

 • established

  /is'tæbliʃt/

  * tính từ

  đã thành lập, đã thiết lập

  đã được đặt (vào một địa vị)

  đã xác minh (sự kiện...)

  đã được đưa vào (thói quen, sự tín ngưỡng...)

  đã chính thức hoá (nhà thờ)

  đã định, đã chắc, được củng cố; đã thích nghi

  có uy tín

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • established

  * kinh tế

  có căn cơ ổn định

  có tiếng

  thiết lập

  vững chắc

  xác định

  * kỹ thuật

  đã có sẵn

  toán & tin:

  được tạo sẵn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • established

  brought about or set up or accepted; especially long established

  the established social order

  distrust the constituted authority

  a team established as a member of a major league

  enjoyed his prestige as an established writer

  an established precedent

  the established Church

  Synonyms: constituted

  Antonyms: unestablished

  shown to be valid beyond a reasonable doubt

  the established facts in the case

  introduced from another region and persisting without cultivation

  Synonyms: naturalized

  Similar:

  establish: set up or found

  She set up a literacy program

  Synonyms: set up, found, launch

  Antonyms: abolish

  establish: set up or lay the groundwork for

  establish a new department

  Synonyms: found, plant, constitute, institute

  prove: establish the validity of something, as by an example, explanation or experiment

  The experiment demonstrated the instability of the compound

  The mathematician showed the validity of the conjecture

  Synonyms: demonstrate, establish, show, shew

  Antonyms: disprove

  lay down: institute, enact, or establish

  make laws

  Synonyms: establish, make

  establish: bring about

  The trompe l'oeil-illusion establishes depth

  Synonyms: give

  install: place

  Her manager had set her up at the Ritz

  Synonyms: instal, set up, establish

  build: build or establish something abstract

  build a reputation

  Synonyms: establish

  establish: use as a basis for; found on

  base a claim on some observation

  Synonyms: base, ground, found

  accomplished: settled securely and unconditionally

  that smoking causes health problems is an accomplished fact

  Synonyms: effected

  conventional: conforming with accepted standards

  a conventional view of the world