enhanced specialized mobile radio (esmr) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

enhanced specialized mobile radio (esmr) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm enhanced specialized mobile radio (esmr) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của enhanced specialized mobile radio (esmr).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • enhanced specialized mobile radio (esmr)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    vô tuyến di động chuyên dụng nâng cao