enhanced parallel port (epp) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

enhanced parallel port (epp) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm enhanced parallel port (epp) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của enhanced parallel port (epp).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • enhanced parallel port (epp)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cổng song song cải tiến