enhanced directory services (eds) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

enhanced directory services (eds) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm enhanced directory services (eds) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của enhanced directory services (eds).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • enhanced directory services (eds)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    các dịch vụ thư mục tăng cường