enhanced interactive network optimization system (einos) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

enhanced interactive network optimization system (einos) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm enhanced interactive network optimization system (einos) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của enhanced interactive network optimization system (einos).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • enhanced interactive network optimization system (einos)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hệ thống tối ưu hóa mạng tương tác