enhanced logical link control (ellc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

enhanced logical link control (ellc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm enhanced logical link control (ellc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của enhanced logical link control (ellc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • enhanced logical link control (ellc)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự điều khiển liên kết logic cải tiến