enhanced service provider (esp) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

enhanced service provider (esp) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm enhanced service provider (esp) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của enhanced service provider (esp).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • enhanced service provider (esp)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    nhà cung cấp dịch vụ nâng cao