compound term nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compound term nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compound term giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compound term.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • compound term

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thuật ngữ ghép