compound gland nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compound gland nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compound gland giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compound gland.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • compound gland

    * kỹ thuật

    y học:

    tuyến phức hợp