compound file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compound file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compound file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compound file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • compound file

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tệp tin ghép