compound beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compound beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compound beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compound beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • compound beam

    * kỹ thuật

    dầm ghép

    dầm hỗn hợp