compound lever nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compound lever nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compound lever giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compound lever.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • compound lever

  * kỹ thuật

  hệ đòn bẩy

  cơ khí & công trình:

  đòn bẩy kép

  hệ đòn (bẩy)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • compound lever

  a pair of levers hinged at the fulcrum